پنجشنبه 19 تير 1399

نهال و بذر

زیتون تلخ (5)
توضیحاتتعداد 10000 اصله نهال زیتون تلخ با قیمت بسیار خوب و کیفیت بسیار بالا بفروش میرسد
کرج
داغداغان (1)
توضیحاتتعداد 10000 اصله نهال داغداغان با قیمت بسیار خوب و کیفیت بسیار بالا بفروش میرسد
کرج
زبان گنجشک (1)
توضیحاتتعداد 10000 اصله نهال زبان گنجشک با قیمت بسیار خوب و کیفیت بسیار بالا بفروش میرسد
کرج
چنار (4)
توضیحاتتعداد 20000 اصله نهال چنار با قیمت بسیار خوب و کیفیت بسیار بالا بفروش میرسد
کرج
کاج تهران
توضیحاتتعداد 10000 اصله نهال کاج تهران با قیمت بسیار خوب و کیفیت بسیار بالا بفروش میرسد
کرج