پنجشنبه 19 تير 1399

گوساله سيمينتال و هلشتاين

یک ساله افزودن به لیست علاقه مندی
قیمت توافقی
شماره تماس 09115178482
تاریخ انتشار دوشنبه, 13 آبان 1398 13:02
ایجادشده توسط

توضیحات

باسلاموعرضادبواحترامخدمتسرورانگرامي

بهاستحضارميرسانداينمركزباسالهاتجربهدرزمينه فروشگوسالههاياصيلدرجهيكنژادارازجملهسيمينتال،هلشتاين،بومي(محليودورگ

مشاورهجيرهغذايي،همراهباحملونقلوارسالبهسراسرنقاط كشورباماشينهايمخصوصحملدامبامجوزرسميازادارهدامپزشكيخدمترسانيميكندخريدبصورتحضوريوغيرحضوري

***اعتمادشما،سرمايهماست***

ارادتمندشماحاجقادر

 -استانگلستان

0911-517-8482

0936-522-2562

موقعیت

کرمان
استان گلستان شهرستان بندرتركمن

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 19372
نمایش داده شده: 133
انقضا: پنج شنبه, 13 آذر 1399 13:02