جمعه 13 تير 1399

خدمات آزمایشگاهی صنعتی

توضیحاتاندازه گیری کیفیت هوا،سنسور تفاضلی تستو TESTO 440 dP
تهران
توضیحاتCO2 متر تستو TESTO 535
تهران
136-TESTO_315_3
توضیحاتکربن مونوکسید و دی اکسید سنج با بلوتوث تستو TESTO 315-3
تهران
135-TESTO_435_1
توضیحاتاندازه گیری پارامتر های کیفیت هوای داخلی تستو TESTO_435_1
تهران
توضیحات انالیزور سنجش کیفیت هوای مطبوع تستو TESTO 735-3
تهران
133-TESTO_526_1
توضیحات فشار سنج نسبی صنعتی تستو TESTO 526-1
تهران
توضیحات مولتی فانکشن مرجع جهت سنجش هوای داخلی تستو TESTO 440
تهران
131-TESTO_512
توضیحاتفشار سنج،سرعت سنج هوا تستو TESTO 512
تهران
130-TESTO_435_4
توضیحاتمولتی پارامتر سنجش کیفیت هوا تست TESTO 435-4
تهران
توضیحاتمولتی فانکشن سیستم تهویه مطبوع تستو TESTO 435-2
تهران