چهارشنبه 24 مهر 1398

تخریب ساختمان

434328514_131726 - Copy
توضیحاتپیمانکار ومجری تخصصی تخریب وگودبرداری واجرای سازه های نگهبان باتیم مهندسی واجرایی قوی تخریب وگودبرداری مطابق با مقررات
تهران