پنجشنبه 21 آذر 1398

همدان

توضیحاتدرپوش ومغزی و بوشن های پلیمری
همدان
توضیحاتجهت انشعابات قطره ای
همدان
توضیحاتاتصال آبپاش
همدان
توضیحاتجهت اتصال دنده ای
همدان
flnptcjmyf (40054059894755484c)
توضیحاتپانچر لوله
همدان
19-05-08-12-32-36-752_deco
توضیحاترابط تیپ به تیپ 17*17
همدان
19-05-04-17-25-02-844_deco
توضیحاتسهولت و انعطاف پذیری در نصب عدم نیاز به حفاری مزرعه هنگام کار گذاشتن لوله های اصلی و فرعی مناسب جهت کشت انواع محصولات ک
همدان
19-05-09-10-11-48-174_deco
توضیحاتانشعاب مطمِن وامن
همدان
1 نوارآبیاری تیپ 10 و20 و 30 سانتی
توضیحات200 میکرون فاصله چکان 10 سانتی تک مدار
همدان
به روز تومان