سه شنبه 4 آذر 1399

آموزش فنی و حرفه ای

اکسل2
توضیحاتموزش اکسل ویژه حسابداری
تبریز
تماس بگیرید تومان

پورصادق

یک ساله
حسابداری 3
توضیحاتآموزش حسابداری کاربردی، ویژه بازار کار با ارائه گواهینامه آموزش تخصصی و کاربردی حسابداری و نرم افزار مالی ویژه بازارکا
تبریز
تماس بگیرید تومان
حسابداری2
توضیحاتآموزش حسابداری کاربردی، ویژه بازار کار با ارائه گواهینامه
تبریز
تماس بگیرید تومان
Icdl
توضیحاتآموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر در تبریز
تبریز
تماس بگیرید تومان
64
توضیحاتآموزش خوشنویسی با خودکار در آموزشگاه گزینه اول تبریز با کمترین هزینه و در اسرع وقت زیبا بنویسید
تبریز
تماس بگیرید تومان
اکسل2
توضیحاتآموزش اکسل ویژه حسابداری
تبریز
تماس بگیرید تومان
حسابداری2
توضیحاتموزش تخصصی و کاربردی حسابداری و نرم افزار مالی ویژه بازارکار،حتی برای کسانی که سر رشته ای از حسابداری ندارند.
تبریز
تماس بگیرید تومان
توضیحاتآموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر در تبریز
تبریز
تماس بگیرید تومان
حکاکی سنگ
توضیحاتخوشنویسی طلاو نقره خوشنویسی نگین
تهران